Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s platnou právní úpravou občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti mezi společností:

Obchodní jméno: Crazy good s.r.o.
Adresa: Pezinská 2, 900 26 Slovenský Grob
IČ: 44 126 026
zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., odd .: Sro, vložka č. 52118 / B

Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v slovenském jazyce. Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se seznámil, porozuměl a bude se řídit aktuálním zněním těchto obchodních podmínek a s jejich zněním souhlasí. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách společnosti Crazy Good s.r.o. a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.

Objednávky, uzavření smlouvy, platební podmínky a doručení zboží
Na stránkách crazygood.sk jsou informace o zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách, jakož i o nákladech spojených s dodáním a balením Zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po do dobu jejich zobrazení na stránce www.crazygood.sk. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů vzniklých na doručení Zboží těmito způsoby platby:

  • hotovostní platba při převzetí Zboží na provozu Prodávajícího 
  • hotovostní platba při převzetí Zboží kurýrní společnosti 
  • platba kartou při převzetí Zboží kurýrní společnosti 
  • bezhotovostní převod na účet ProdávajícíhoÚprava složení zboží dle požadavků Kupujícího není možná. Pokud si Kupující takovou změnu vyžádá Prodávající je povinen informovat Kupujícího, že jeho požadavku nelze vyhovět.

Podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v ,, Objednávce “.

Při objednání Zboží je Kupující povinen vyplnit všechny povinné údaje v ,, Objednávce “, které obsahují informace o zboží, způsobu úhrady Kupní ceny, informace o nákladech spojeným s dodáním Zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného Zboží. Kupující jednotlivé položky Zboží vkládá v požadovaném množství do virtuálního nákupního košíku. Po volbě požadovaného Zboží klikne Kupující na ,, Vložit do košíku “. Na následující stránce může Kupující množství a druh Zboží upravovat, vyplní požadované údaje a zvolí si způsob doručení Zboží. Následně Kupující potvrdí svou objednávku stiskem tlačítka ,, Objednat s povinností platby “. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky e-mailem. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání Objednávky a Kupující tím akceptuje všechny obchodní podmínky uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách aktuálních ke dni provedení Objednávky. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v objednávce či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou správné a pravdivé. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené oznámením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou oznámením nesprávných či nepravdivých osobních údajů. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její část v případě, že dojde k vážným okolnostem bránícím výrobě nebo donášky objednaného Zboží Kupujícímu. Po uhrazení Kupní ceny a ostatních nákladů zašle Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad elektronicky nebo v případě osobního odběru na provozu Prodávajícího mu daňový doklad vystaví osobně při přebírání Zboží.

Záruka a reklamace
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Chyby potravin, zelenině nebo ovoci se považují za neodstranitelné. Kupující je povinen uskladňovat Zboží dle instrukcí uvedených na obalu. Pokud Kupující žádá reklamovat Zboží, které prokazatelně nedodržel pokyny výrobce uvedených na obalu nebo byla zapříčiněna špatnou manipulací nebo skladováním, taková reklamace nebude uznána. V případě uplatněné reklamace je Kupující povinen uvést důvody reklamace. Při objednávce je možnost vzniklého rozdílu +/- 5%, mezi objednaným a doručeným Zbožím, přičemž se tato odchylka nepovažuje za chybu. Reklamace jsou vyřizovány bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od podání reklamace.

Odstoupení od Smlouvy
Odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující učinit písemně. Odstoupení od Kupní smlouvy musí obsahovat osobní údaje Kupujícího, číslo a datum Objednávky, specifikace Zboží, požadovaný způsob vrácení Kupní ceny od Prodávajícího a takto vyplněnou žádost o odstoupení Kupní smlouvy zaslat na fakturační adresu Prodávajícího.
V případě, že Kupující odstoupí od Smlouvy a doručí Prodávajícímu zakoupen Zboží, vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu za reklamované zboží.
Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky nahrazují všechny ostatní ústní i písemná prohlášení a dohoda mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž dohody mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené smlouvě.
Znění Obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit i doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
Pokud se stane některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
Pokud vztah související s použitím Crazy Good nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V Slovenskom Grobe 13.11.2020