Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka (ďalej len ako “Občiansky zákonník”) vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou:

Obchodné meno: Crazy good s.r.o.
Sídlo: Pezinská 2, 900 26 Slovenský Grob
IČO: 44 126 026
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 52118/B

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Uzatvorením Zmluvy Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil, porozumel a bude sa riadiť aktuálnym znením týchto obchodných podmienok a s ich znením súhlasí. Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach spoločnosti Crazy Good s.r.o. a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.


Objednávky, uzavretie zmluvy, platobné podmienky a doručenie tovaru

Na stránkach crazygood.sk sú informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o jeho cenách, ako aj o nákladoch spojených s dodaním a balením Tovaru. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po do dobu ich zobrazenia na stránke www.crazygood.sk.
Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v kúpnej Zmluve vrátane nákladov vzniknutých na doručenie Tovaru týmito spôsobmi platby:

  • hotovostná platba pri prevzatí Tovaru na prevádzke Predávajúceho
  • hotovostná platba pri prevzatí Tovaru kuriérskej spoločnosti
  • platba kartou pri prevzatí Tovaru kuriérskej spoločnosti
  • bezhotovostný prevod na účet Predávajúceho

Úprava zloženia tovaru podľa požiadaviek Kupujúceho nie je možná. Ak si Kupujúci takúto zmenu vyžiada Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho, že jeho požiadavke nie je možné vyhovieť.
Podmienkou pre uzatvorenie Kúpnej Zmluvy je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v ,,Objednávke”. 

Pri objednaní Tovaru je Kupujúci povinný vyplniť všetky povinné údaje v ,,Objednávke” , ktoré obsahujú informácie o tovare, spôsobe úhrady Kúpnej ceny, informácie o nákladoch spojeným s dodaním Tovaru a údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného Tovaru.
Kupujúci jednotlivé položky Tovaru vkladá v požadovanom množstve do virtuálneho nákupného košíka. Po voľbe požadovaného Tovaru klikne Kupujúci na ,,Vložiť do košíka”. Na nasledujúcej stránke môže Kupujúci množstvo a druh Tovaru upravovať, vyplní požadované údaje a zvolí si spôsob doručenia Tovaru. Následne Kupujúci potvrdí svoju objednávku stlačením tlačidla ,,Objednať s povinnosťou platby”. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky e-mailom. Zmluva je uzatvorená okamihom odoslania Objednávky a Kupujúci tým akceptuje všetky obchodné podmienky uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach aktuálnych ku dňu vykonania Objednávky.
Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke či inak poskytnuté Predávajúcemu sú správne a pravdivé. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.
Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny a ostatných nákladov ešte pred odoslaním Tovaru Kupujúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo jej časť v prípade, že dôjde k vážnym okolnostiam brániacim výrobe alebo donáške objednaného Tovaru Kupujúcemu.
Po uhradení Kúpnej ceny a ostatných nákladov zašle Predávajúci Kupujúcemu o prevedených platbách daňový doklad elektronicky alebo v prípade osobného odberu na prevádzke Predávajúceho mu daňový doklad vystaví osobne pri preberaní Tovaru.

Záruka a reklamácia
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za chyby sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
Chyby potravín, zelenine alebo ovocí sa považujú za neodstrániteľné.
Kupujúci je povinný uskladňovať Tovar podľa inštrukcií uvedených na obale. Ak Kupujúci žiada reklamovať Tovar, ktorý preukázateľne nedodržal pokyny výrobcu uvedených na obale alebo bola zapríčinená zlou manipuláciou alebo skladovaním, takáto reklamácia nebude uznaná.
V prípade uplatnenej reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie.
Pri objednávke je možnosť vzniknutého rozdielu +/- 5%, medzi objednaným a doručeným Tovarom, pričom sa táto odchýľka nepovažuje za chybu.
Reklamácie sú vybavované bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od podania reklamácie.

Odstúpenie od Zmluvy
Odstúpenie od Kúpnej Zmluvy musí Kupujúci urobiť písomne. Odstúpenie od Kúpnej Zmluvy musí obsahovať osobné údaje Kupujúceho, číslo a dátum Objednávky, špecifikácia Tovaru, požadovaný spôsob vrátenia Kúpnej ceny od Predávajúceho a takto vyplnenú žiadosť o odstúpenie Kúpnej Zmluvy zaslať na fakturačnú adresu Predávajúceho.
V prípade, že Kupujúci odstúpi od Zmluvy a doručí Predávajúcemu zakúpený Tovar, vráti Predávajúci Kupujúcemu Kúpnu cenu za reklamovaný tovar.
Záverečné ustanovenia
Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú všetky ostatné ústne aj písomné vyhlásenia a dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom Zmluvy s výnimkou Zmluvy samotnej, ktorej dohody majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.
Zmluva je po svojom uzavretí Predávajúcim uložená za účelom jej úspešného splnenia, Predávajúci sa však nezaväzuje umožniť Kupujúcemu opakovaný prístup k uzavretej zmluve.
Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť aj dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
Ak sa stane niektoré z ustanovení Obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.
Ak vzťah súvisiaci s použitím Crazy Good alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

V Slovenskom Grobe 13.11.2020