Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť Vašich údajov je pre nás nesmierne dôležitá, niektoré Vaše údaje avšak potrebujeme na účely zaslania Tovaru alebo komunikáciou so zákazníkom. Vaše údaje sú u nás v úplnom bezpečí a tu si môžete prečítať čo sa s nimi u nás deje.

Obchodné meno: Crazy good s.r.o.
Sídlo: Pezinská 2, 900 26, Slovenský Grob
IČO: 44 126 026 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 52118/B
E-mail: crazygood@crazygood.sk

Prevádzkovateľ internetovej stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).
Predávajúci neposkytuje osobné údaje tretej osobe, okrem doručovacej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu Tovaru zákazníkovi, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Niektoré informácie spracúvajú aj naši zamestnanci ako účtovníci alebo marketingový poradcovia pri plnení zákonných povinností, preto Faktúry uchovávame 10 rokov, účtovné doklady 5 rokov, ako to ukladá Zákon. Predávajúci použije osobné údaje Kupujúceho iba pri plnení svojich záväzkov voči Kupujúcemu, a to pri vystavení Kúpnej Zmluvy, vystavení faktúry, komunikácii z Kupujúcim a pri dodaní objednaného Tovaru Kupujúcemu.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje v uvedenom rozsahu:

 
  1. Identifikačné údaje: Meno a Priezvisko, ktoré potrebujeme na vybavenie vašich objednávok a platné uzatváranie Zmlúv. V prípade právnickej osoby aj Názov spoločnosti.
  2. Údaje o adrese: Ulica, popisné číslo, PSČ, mesto a štát z dôvodu správneho doručenia Tovaru Kupujúcemu.
  3. Kontaktné údaje: Telefónne číslo a e-mail, aby sme Vás vedeli kontaktovať o stave Vašej objednávky, prípadne akýchkoľvek zmien vo Vašej objednávke.
  4. Množstvo a druh Tovaru: Po objednávke u nás si archivujeme informácie o množstve a druhu zakúpeného tovaru a informácie o produkte, aby sme Vám mohli pomôcť s prípadnou reklamáciou.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby Predávajúci uchoval a spracovával vyššie spomenuté údaje Kupujúceho pre prípady zasielania informácií, noviniek, zľavách a akciách.
Kupujúci môže Predávajúceho kedykoľvek písomne požiadať o vymazanie osobných údajov a Predávajúci je povinný ich bezodkladne odstrániť.
Internetová stránka www.crazygood.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).

Záverečné ustanovenia
V prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 alebo emailom crazygood@crazygood.sk.

V Slovenskom Grobe 13.11.2020